دسته: اختلال جنسی

اختلال انزال زودرس

اختلال انزال زودرس تعریف : خروج مداوم یا مکرر مایع منی، در عرض یک دقیقه بعد از دخول واژنی و قبل از آنکه فرد خودش بخواهد، به مدت حداقل شش ماه، به طوریکه منجر به دیسترس یا اختلال عملکرد در…

اختلال نعوظ

اختلال نعوظ : تعریف : دشواری زیاد در رسیدن به نعوظ هنگام فعالیت جنسی. دشواری زیاد در حفظ نعوظ. کاهش زیاد در استحکام نعوظ. حداقل به مدت شش ماه که منجر به دیسترس شدید و یا اختلال عملکرد در فرد…