دسته: سکس تراپی

سکس تراپی چیست؟

سکس درمانی چیست؟ سکس تراپی، نوعی گفت و گوی درمانی است که برای کمک به زوج ها و افراد طراحی شده است تا عوامل موثر در رابطه ی جنسی مثل عوامل پزشکی، روانی، شخصی و عاطفی را بهبود بخشند. هدف…